Novinky

IFPI ČR

IFPI ČR Na otázky FreeMusic.cz odpovídá Jaromír Soukup, zástupce ředitele IFPI ČR.

Co je hlavní náplní činnosti IFPI ČR?
Posláním České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI) je podle platných stanov této organizace prosazovat společné zájmy výrobců zvukových a hudebních zvukově - obrazových záznamů. Jedná se tedy především o prosazování práv k duševnímu vlastnictví především na podkladě autorského zákona a dalších právních předpisů včetně řady mezinárodních úmluv, jimiž je ČR vázána a které dopadají na danou oblast. Při konkrétním vymezení působnosti ČNS IFPI mezi její hlavní činnosti patří:
- komplex aktivit nazývaných souhrnně jako aktivní protipirátská činnost;
- jednání v rámci předmětu činnosti s příslušnými státními orgány a praktická spolupráce s nimi;
- reprezentace českých výrobců zvukových záznamů navenek, zejména na mezinárodním poli a prosazování jejich zájmů v rámci organizace IFPI;
- spolupráce s organizacemi obdobného zaměření jako je ČNS IFPI viz např. ČPU, BSA, OSA, INTERGRAM, DILIA, atd.;
- na podporu hudebního průmyslu organizování připravuje a zajišťuje např. hitparády, soutěže, festivaly, udílení cen apod.;
- pro potřeby státní orgánů včetně orgánů činných v trestním řízení v jejich protipirátské činnosti vypracovává odborná vyjádření a znalecké posudky;
Tato činnost v zásadě obdobná jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Tolik zhruba k hlavní činnosti IFPI.

Podle stránek IFPI ČR to však vypadá spíše na to, že IFPI ČR umí zejména sčítat výsledku reportů z prodejen a rádií a vyrábět z nich žebříčky Top 40 a Rádio 2003.
Nechápu sice, co touto poznámkou, nikoli otázkou, míníte. Zmiňované aktivity žebříčky TOP 40 a Rádio 2003 jsou skutečně našimi produkty vytvořenými na podkladě systému shromáždění a zpracování dat od subjektů poskytujících údaje hlášení. Ano, sčítat umíme!
O tom, co bude na našich webových stránkách rozhodujeme po zralé úvaze a řada dat komerční povahy týkající se našich členských firem a řada informací neveřejné povahy tam logicky není a ani nemůže být uvedena.

Jak je činnost IFPI financována?
Činnost IFPI je financována z jediného zdroje a to z členských příspěvků našich členských firem. Jejich výše a působ placení je dána stanovami. IFPI nedostává žádné dotace či subvence například od státu. V minulosti byl ze strany OSA (ochranný svaz autorský) poskytnut několikrát příspěvek na protipirátskou činnost.

JE IFPI ČR i pořadatelem cen Akademie populární hudby andělů?
Nepřímo ano. IFPI ČR je výlučným vlastníkem společnosti Akademie populární hudby, s.r.o. Ta je spojena přímo s tímto projektem.

Můžete uvést statistiku počtu odhaleného hudebního pirátství v posledních letech?
1999 - 434 případů, 2000 - 374 případů, 2001 - 521 případů, 2002 - 763 případů.

Je zvýšení počtu případů odhaleného pirátství důsledek zvýšené aktivity pirátů nebo lepší práce IFPI ČR?
Je to důsledek obou vámi zmiňovaných faktorů. Navíc je zapotřebí dodat, že IFPI nemá jako nestátní organizace vlastní exekutivní pravomoc vůči občanům. Při své činnosti se neustále musí opírat o věcnou působnost příslušných státních orgánů, jako je např. Policie ČR, Celní správa, Česká obchodní inspekce, živnostenské úřady atd. Tyto orgány vykonávají samy svou pravomoc v rámci svých kompetencí a s nimi IFPI těsně spolupracuje. "Pozitivní výsledek", vyšší počty případů, větší množství zajištěných pirátských nahrávek je především výsledkem lepší činnosti těchto orgánů.

Můžete alespoň zhruba přiblížit metody, jakými odhalujete případy pirátství?
Jen velmi obecně mohu konstatovat, že máme vypracován systém metod a postupů, které činí naši práci účinnou. Jde především o systematický monitoring teritoria se zaměřením na trh s pirátskými nahrávkami. Dále je to monitoring internetu. Významnou metodou je shromažďování a analýza získaných informací a další práce s nimi. V neposlední řadě je to pak přijímání konkrétních protipirátských opatření, a to zejména ve spolupráci s příslušnými státními orgány.

To je velmi obecná odpověď, zastavme se například u monitoringu internetu. Funguje to tak, že máte zaměstnance, kteří surfují internetem a snaží se sledovat nabídky vypálených audio CD či MP3?
Ano, v podstatě to tak funguje. Monitoring internetu probíhá jak na mezinárodní úrovni, to zajišťuje na centrála v Londýně , tak na národní úrovni našimi silami a prostředky.

Kolik má IFPI ČR zaměstnanců?
Jsme personálně velmi nepočetná organizace. Počet zaměstnanců lehce přesahuje počet prstů na jedné ruce.

Jaký má IFPI ČR názor na ochranu audio CD, např. Cactus Data Shield a dává v tomto směru nějaká doporučení svým členům?
Názor IFPI odpovídá platné právní úpravě dané především autorským zákonem. Zde je nutno zdůraznit, že každý vydavatel má právo svobodně se rozhodnout (stejně tak autor či výkonný umělec) zda své dílo zveřejní či nikoli a v jaké formě a jakým způsobem tak učiní. Jinak řečeno, je na vůli vydavatele, zda nahrávku opatří či neopatří například nějakými zmiňovanými ochrannými systémy. IFPI v obecnosti tento trend podporuje, avšak neinicijuje jej a nepožaduje ani zavádění těchto systémů. Obecná podpora vyplývá z poslání IFPI, t.j. z postoje nesmiřitelného boje proti pirátství.
V souvislosti s ochrannými systémy je zapotřebí zdůraznit, že jejích zavedení a užití musí být v souladu s dalšími právními předpisy zde pak zejména v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele. Pro jednoduchost je nutné, aby spotřebitel byl jasně a srozumitelně informován, že ochranný systém byl užit a aby s tímto faktem byl srozuměn a mohl se svobodně rozhodnout zda takový výrobek koupí či nikoli.

IFPI lobuje za snížení DPH na hudební nosiče. Činí tak i IFPI ČR?
Ano činí.Odkazy:
IFPI ČR
IFPI